Συνδικαλιστικά Εκτύπωση

 

Ν.1264/1982    Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων, κωδικοποιημένος, όπως ισχύει σήμερα.